March 27, 2009

Functies aan de dijk

De dijken zijn in eerste instantie aangelegd om de mens tegen het water te beschermen. Telkens werd er een nieuwe schil van dijken aangelegd, zodat het oppervlak aan land steeds groter werd. De dijken van Eiland IJsselmonde bepalen grotendeels de huidige vorm van het eiland. Maar de dijken worden, naast hun waterkerende functie, ook voor verschillende andere activiteiten gebruikt.

Binnendijks gebied

De rivierdijk, de primaire waterkering van het eiland, valt onder het beheer van het waterschap Hollandse IJssel. Zij stelt hoge voorwaarden aan het grondlichaam, om de veiligheid van de dijk te kunnen garanderen. Daarom mag er niet aan de dijk gebouwd worden. Voor de dijken die hun waterkerende functie reeds verloren hebben geldt een ander beleid. Aan en op veel van deze dijken is wel gebouwd en er wordt aan gewoond.

In het verleden is een laag dynamische wegenstructuur ontstaan, over en langs de dijken, welke de verschillende kernen met elkaar in verbinding bracht. Van dit langzame infrastructurele netwerk wordt nu met name gebruik gemaakt door recreanten en bestemmingsverkeer.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd, los van de toen bestaande landschappelijke structuur, een hoog dynamisch snelwegennet aangelegd. Deze snelwegen liggen voor een groot deel ook op of tussen verhoogde grondlichamen. De infrastructuur is van groot belang voor personenvervoer, maar ook ten behoeve van de haven en de industrie. Goederen die per schip in de havens aankomen worden hier overgeladen op vracht- en treinvervoer en verder door Europa verspreid.

Buitendijks gebied

Het buitendijks gebied rondom eiland IJsselmonde bestaat voornamelijk uit uiterwaarden, industriegebieden en uit enkele woonwijken. De uiterwaarden liggen in de lagere delen van het buitendijks gebied, aan de zuidzijde van het eiland. Bij hoge rivierwaterstanden lopen de uiterwaarden vol met water, terwijl ze de meeste tijd van het jaar voor recreatieve doeleinden worden gebruikt. De kades aan de noord zijde van het eiland liggen grotendeels op 4 á 5m boven NAP. Deze hogere delen worden veelal in beslag genomen door de industrie. De havenindustrie bestaat hoofdzakelijk uit containeroverslag en 'natte bulk', waarmee de petrochemische industrie rondom Pernis bedoelt wordt. Bovendien wordt er op enkele plekken in Rotterdam ook buitendijks gewoond, namelijk daar waar de oude havengebieden zijn verdwenen, zoals op de Kop van Zuid, Katendrecht en Noordereiland.

Naast de waterkerende functie blijkt het netwerk aan dijken dus ook een duurzame structuur te zijn voor andere doeleinden. Aan de dijken wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Bovendien liggen er op talloze dijken wegen waar men zich over verplaatst.

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: